top of page
  • עו״ד מריצה דוידוף-יעקובי

כאבי ראש לאחר תאונת דרכים - האם מדובר בנכות בפני עצמה?


ביטוח לאומי הכיר בפגיעה צווארית, אך דחה הכרה בכאבי ראש כנובעים מתאונת עבודה. בית הדין קיבל תביעה נגד החלטת המוסד והורה לוועדה הרפואית לבחון את נכותה של התובעת בגין כאבי הראש


פסק דין חדש: המוסד לביטוח לאומי ייאלץ להכיר ולשלם!

הצלחה ענקית מול שרירותיות המוסד - מסר חשוב לנפגעי תאונות עבודה!


צעירה שנסעה לעבודתה נפגעה באוגוסט 2020 בתאונת דרכים. ביטוח לאומי הכיר בפגיעה בצווארה כתאונת עבודה, אך דחה את תביעתה להכרה בכאבי ראש בטענה שהם לא קשורים לתאונה. בעקבות זאת, היא תבעה את הביטוח הלאומי בבית הדין לעבודה. סגנית הנשיאה רוית צדיק קבעה על סמך חוות דעת רפואית כי יש קשר סיבתי בין התאונה לכאבי הראש, וכעת על הוועדה הרפואית להכריע אם מדובר בנכות עצמאית או נלווית לפגיעת הצוואר.

לצורך בירור הקשר הסיבתי שבין התאונה לכאבי הראש מינה בית הדין מומחית רפואית. בחוות הדעת, שהוגשה באוגוסט 2022, קבעה המומחית שלתובעת לא נגרמה פגיעת ראש במהלך התאונה. עם זאת היא ציינה כי הפגיעה שחוותה – מסוג צליפת שוט – התבטאה "בין היתר גם בתלונות על כאבי ראש". המומחית אישרה שיש קשר סיבתי בין התאונה לבין כאבי הראש, אך נימקה שהוא "מוסבר על ידי הפגיעה הצווארית ואמור להיות נדון במכלול של הפגיעה האורתופדית".


התובעת, שיוצגה על ידי עו"ד מריצה דוידוף-יעקובי, טענה כי חוות דעת המומחית אינה מותירה מקום לספק כי מתקיים קשר בין התאונה לכאבי הראש, ולכן יש להעביר את נושא קיומה או אי קיומה של נכות בגין כאבי הראש לפתחה של הוועדה הרפואית.מנגד, הביטוח הלאומי טען באמצעות עו"ד אליאור עמר כי מחוות הדעת עולה שכאבי הראש הם תולדה של הפגיעה בצוואר ולכן אין הצדקה להכיר בהם כפגימה נפרדת.


הליקוי נעוץ בתאונה

השופטת צדיק פתחה את פסק דינה בציון הכלל הנוהג במקרים מעין אלו, לפיו בתי הדין לעבודה נוהגים לאמץ כ"אורים ותומים" את חוות דעת המומחה, וסוטים ממנה רק במקרים חריגים. היא קבעה כי המקרה שלפניה אינו חריג באופן המצדיק סטייה מחוות הדעת.

השופטת ציינה כי מחוות הדעת עולה באופן מפורש כי המומחית סבורה שכאבי הראש של התובעת נגרמו בעקבות תאונת הדרכים. השופטת כתבה ש"בחינת עמדת המומחית מלמדת כי אלמלא התאונה התובעת לא הייתה סובלת מכאבי ראש ועל כן, יש להכיר בכאבי הראש כקשורים בקשר ישיר לתאונה".

השופטת הדגישה כי עמדת המומחית התבקשה רק ביחס לשאלת הקשר הסיבתי, להבדיל משאלת מקור הפגימה – הנתונה לבירורה של הוועדה הרפואית. היא הדגישה כי קביעתה של המומחית לפיה קיים קשר סיבתי וכאבי הראש יסודם בתאונה היא ברורה. כעת, על הוועדה הרפואית לבחון את מקור הכאבים והאם יש לקבוע נכות נפרדת בגינם.

לפיכך התביעה התקבלה ועניינה של התובעת הועבר לבדיקתה של הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.


Comments


bottom of page